دومین جشنواره ایده های ثروت ساز استان ایلام

تغییر تاریخ برگزاری جشنواره - تمدید مهلت ارسال ایده


تاریخ برگزاری جشنواره به 7 آذر ماه 96 تغییر یافت. همچنین نظر به استقبال گسترده ایده پردازان گرامی مهلت ارسال ایده ها تا تاریخ 30 آبان ماه 96 تمدید شد.تاریخ ثبت :

1396-08-13